Serbia

F. Krajinovic

Rusia

K. Khachanov

Finalizado

Primera Fase